AVÍS LEGAL

El titular d’aquest lloc web és la Sra. Paloma C., amb CIF 46139961-Y, domicili a C/ Gran Via Carles III, 98.  6 pis.   08028 Barcelona, adreça de correu electrònic empath@empath.es, telèfon + 34600281553.

L’ús d’aquest lloc web atribueix la condició d’Usuari a qui ho faci i implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal. L’Usuari haurà de llegir aquestes condicions cada vegada que accedeixi a aquest lloc web, ja que podrà ser modificat a partir de llavors. Alguns aspectes d’aquest lloc web, per la seva especialitat, poden estar subjectes a condicions particulars o normes que puguin substituir, complementar o modificar aquest Avís Legal, per la qual cosa també han de ser acceptats per l’Usuari que els utilitza o accedeix.

Tots els continguts d’aquest lloc web (textos, fotografies, gràfics, imatges, tecnologia, programari, enllaços, continguts audiovisuals o sonors, disseny gràfic, codi font, etc.), així com marques i altres signes distintius són propietat del titular del Lloc Web o de tercers, l’Usuari no adquireix cap dret sobre ells pel mer ús d’aquest lloc web.

Queda prohibida la utilització d’aquest lloc web amb la finalitat de lesionar béns, drets o interessos del titular del lloc web o de tercers. Així mateix, està prohibit fer qualsevol altre ús que modifiqui, danyi o faci inútils les xarxes, servidors, equips, productes i programari del titular del Lloc Web o de tercers.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de: a) reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de tercers, comunicar públicament, transformar o modificar els continguts d’aquest lloc web, excepte en els casos previstos per la llei o expressament autoritzats pel titular del Lloc Web o els titulars dels drets; (b) reproduir o copiar per a ús privat el programari o bases de dades existents en aquest lloc web, així com comunicar-les públicament o posar-les a disposició de tercers quan això comporti la seva reproducció; c) extreure o reutilitzar part total o substancial dels continguts d’aquest lloc web.

L’Usuari és responsable que la informació facilitada a través d’aquest lloc web sigui certa. A aquest efecte, l’Usuari és responsable de la veracitat de totes les dades comunicades i conservarà la informació facilitada convenientment actualitzada, de manera que respongui a la seva situació real. L’Usuari serà responsable de la informació falsa o inexacta facilitada i dels danys i perjudicis causats al titular del lloc web o a tercers.

L’Usuari que vulgui introduir enllaços a aquest lloc web desde les seves pròpies pàgines web estarà obligat a complir amb les següents condicions: a) l’enllaç només enllaçarà a la pàgina d’inici, no podent reproduir-lo de cap manera; b) No es podràn establir marcs o marcs de qualsevol tipus que envoltin el Lloc Web o permetin que es visualitzi a través de diferents adreces d’Internet o juntament amb continguts fora d’aquest lloc web, de manera que produeixi, o pugui causar, error o confusió en els usuaris. L ´origen del servei o dels seus continguts, implica un acte de comparació o imitació deslleial, serveix per aprofitar la reputació, marca i prestigi del titular d’aquest lloc web o es realitza de qualsevol altra manera que estigui prohibit per la llei; c) des de la pàgina que fa l’enllaç, no es podrà fer cap declaració falsa o inexacta sobre el titular d’aquest lloc web, la qualitat dels seus serveis o dels seus empleats o clients; d) El remitent no podrà utilitzar el nom, marca registrada o qualsevol altre signe distintiu del titular d’aquest lloc web dins de la seva pàgina, excepte en els casos autoritzats per la llei o expressament permesos pel titular; (e) la pàgina que estableixi l’enllaç ha d’observar la legalitat vigent i no pot tenir o enllaçar a continguts il·lícits, nocius, contraris a la moral i als bons costums, que produeixin o puguin produir la falsa idea que el titular d’aquest lloc web avala o dóna suport, les idees, manifestacions o accions del remitent o que siguin inapropiades en relació amb l’activitat realitzada pel titular d’aquest lloc web , tenint en compte els continguts i el tema general del lloc web on s’estableix l’enllaç.

El titular d’aquest lloc web no es responsabilitza de controlar que no hi hagi programes maliciosos ni cap altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, tenir les eines adequades per a la detecció i desinfecció d’aquests elements. En conseqüència, el titular d’aquest lloc web no es fa responsable dels danys causats als equips informàtics durant l’accés a aquest lloc web. Així mateix, el titular d’aquest lloc web no es responsabilitza dels danys i perjudicis causats als Usuaris quan aquests danys es derifi de fallades o desconnexions en xarxes de telecomunicacions que interrompin el servei del Lloc Web.

Aquest lloc web inclou dispositius tècnics d’enllaços que permeten a l’Usuari accedir a altres pàgines d’Internet (enllaços). En aquests casos, el titular d’aquest lloc web només serà responsable dels continguts i serveis prestats a través dels enllaços tan aviat com conegui la seva il·licitud i no els hagi desactivat diligentment. Si un Usuari considera que hi ha un enllaç amb continguts il·legals o inadequats, podrà notificar-li, sense que això impliqui que estigui obligat a retirar l’enllaç corresponent. El titular d’aquest lloc web no coneix els continguts i serveis dels enllaços i, per tant, no es responsabilitza dels danys i perjudicis derivats de la seva falta de qualitat, desfasament, falta de serveis, error, inutilitat o il·legalitat i no es fa responsable de les manifestacions realitzades ni dels continguts o serveis prestats a través dels seus. Si algun usuari és conscient que els enllaços fan referència a pàgines els continguts o serveis de les quals siguin il·lícits, les nocius, denigrants, violents o immorals, podran posar-se en contacte amb el titular d’aquest lloc web indicant-ho.

Aquest Avís Legal es regeix íntegrament per la legislació espanyola. L’Usuari es compromet a fer un ús correcte d’aquest lloc web de conformitat amb la Llei, amb aquest Avís Legal, així com amb la resta de condicions, reglaments i instruccions que, si escau, l’Usuari serà responsable del titular d’aquest lloc web i de tercers, dels danys i perjudicis que puguin ocasionar l’incompliment d’aquestes.

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

Les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web seran tractades per la Sra. Paloma C. titular de les mateixes, les dades de contacte de les quals siguin les següents:

  • Adreça: C/Gran Via Carles III 98, 6 pis. 08028 – Barcelona.
  • Telèfon de contacte: +34600281553
  • Correu electrònic: empath@empath.es

Les dades personals facilitades a través d’aquest lloc web seran tractades amb les següents finalitats:

– Contactar amb el remitent de la informació, respondre a la seva sol·licitud o consulta i fer el seguiment posterior.

– Enviament de comunicacions comercials dels nostres serveis, si marqueu la casella habilitada a aquest efecte. A través d’aquestes comunicacions, s’informarà als usuaris sobre els diferents serveis oferits per la Sra. Paloma C.

Les dades seran tractades sobre la base legal del consentiment de la persona que les facilita. Aquest consentiment podrà ser retirat en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament realitzat prèviament. Les categories de dades tractades són les sol·licitades en el formulari a través del qual ens facilites les teves dades. Facilitar les dades és voluntari, encara que, si no, no es pot respondre a la sol·licitud, consulta o reclamació. Per tant, la comunicació de les seves dades personals a aquest efecte és un requisit necessari perquè respongui a les sol·licituds realitzades d’aquesta manera. En cas de consentiment per a l’enviament de comunicacions comercials, l’autorització per tractar les seves dades a aquest efecte és voluntària i la seva negativa només donaria lloc al fet que no rebria ofertes productes o serveis comercials.

Les dades es conservaran durant el temps que sigui necessari per respondre a la seva sol·licitud, sol·licitud, consulta o reclamació i donar-les per tancat permanentment. Posteriorment, es conservaran com a historial de comunicacions durant un període d’un any, llevat que sol·liciti la seva supressió abans. Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials dels nostres serveis es conservaran indefinidament, fins que, si escau, ens mostri la seva disposició a eliminar-los.

Si el client desitja que contactem amb ell a través de WhatsApp haurà de consentir expressament marcant la casella habilitada a aquest efecte, que podrà ser revocada en qualsevol moment sense que aquesta revocació afecti el tractament de les dades realitzades prèviament. No és obligatori que l’usuari permeti l’ús de WhatsApp per a l’intercanvi de comunicacions, en aquest cas no s’utilitzarà aquest sistema de comunicació. L’ús de WhatsApp pot implicar transferències internacionals de dades, tot i que aquesta entitat aplica les mesures de seguretat adequades, ja que s’adhereix a l’acord EU-US Privacy Shield. – Informació disponible a: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TSnwAAG&status=Active. Les dades seran transferides a Menlo Park, Califòrnia.

En el cas que ens enviïs el teu currículum, et tractarem de tenir informació sobre aquelles persones que vulguin fer pràctiques i/o treballar amb nosaltres per dur a terme els corresponents processos de selecció de personal. Aquestes dades es conservaran durant el desenvolupament dels processos de selecció i, llevat que s’indiqui expressament el contrari, fins i tot més tard, durant un període d’un any des de l’última actualització que l’interessat fa de les dades, per tal de poder tenir-les en compte en processos similars que es puguin dur a terme en el futur. A aquest efecte, l’interessat haurà de mantenir actualitzades les dades personals facilitades; en particular les relatives a la formació i l’experiència professional. La base legal per al tractament d’aquestes dades és el consentiment, que es manifesta mitjançant l’enviament del CV, i pot ser revocada en qualsevol moment. No obstant això, el tractament de les dades realitzades prèviament no perdrà la seva legalitat a causa del fet que el consentiment ha estat revocat. A més, es podran recollir més dades durant entrevistes o processos de selecció de personal, el tractament dels quals també es basa en el consentiment.

En el cas que t´amiguis amb nosaltres a les xarxes socials, tractarem les teves dades per mantenir-te informat de les nostres activitats i promocions a través d’aquests canals. Aquestes dades seran tractades sobre la base legal del seu consentiment i es conservaran mentre romangui com amic o seguidor nostre, podent revocar el seu consentiment en qualsevol moment, encara que això no afectarà la licitud del tractament realitzat prèviament. Facilitar les dades a aquest efecte és voluntari, encara que si no ho fas, no podràs ser amic o seguidor a les xarxes socials en què tenim. Les categories de dades que es processen a aquest efecte són dades identificats.

L’interessat té dret a sol·licitar-hi l’accés, la seva rectificació o supressió, així com la limitació del seu tractament, a oposar-s’hi i a la portabilitat de les seves dades, en els casos previstos en el Reglament General de Protecció de Dades. Davant de qualsevol fet que consideri que és una violació dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Si es proporcionen dades de tercers a través d’aquest lloc web, la persona que ho fa assumeix la responsabilitat d’informar-les amb antelació de tot el previst en l’article 14 del Reglament General de Protecció de Dades.

Vostè és responsable de la informació que vostè proporciona a través d’aquest lloc web és cert. A aquest efecte, és responsable de la veracitat de totes les dades que comuniqui i mantindrà actualitzada la informació facilitada convenientment, de manera que respongui a la seva situació real. L’usuari serà responsable de la informació falsa o inexacta que facilita i dels danys i perjudicis causats al titular d’aquest lloc web o a tercers.

El titular d’aquest lloc web garanteix la seguretat i confidencialitat de les dades personals que se li proporcionen. A aquest efecte, ha implementat les mesures tècniques i organitzatives de seguretat necessàries per evitar la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable.

Amb l’objectiu de vetllar pel compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal, aquesta Entitat ha rebut l’assessorament jurídic de l’empresa especialitzada  Picón & Asociados Advocats.

POLÍTICA DE COOKIES

Què és una galeta?

Una cookie és un fitxer que es descarrega al seu ordinador en accedir a determinades pàgines web. Les cookies permeten a un lloc web, entre altres coses, emmagatzemar i recuperar informació sobre els hàbits de navegació d’un usuari o del seu equip i, depenent de la informació que continguin i de la forma en què s’utilitzi el seu equip, poden servir per reconèixer-la.

No obstant això, aquests mitjans només obtenen informació relacionada amb el nombre de pàgines visitades, la ciutat a la qual s’assigna l’adreça IP des de la qual s’accedeix, el nombre de nous usuaris, la freqüència i el recidivisme de les visites, l’hora de visita, el navegador o l’operador o tipus de terminal des del qual es fa la visita. En cap cas s’obtenen dades sobre el nom, cognoms, adreça postal o altres dades similars de l’usuari que s’hagi connectat.

Quins tipus de cookies estan disponibles?

Les cookies poden ser cookies pròpies o de tercers. Les seves pròpies són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un ordinador o domini gestionat pel propi editor web, des del qual es presta el servei sol·licitat per l’usuari. Les cookies de tercers són aquelles que s’envien a l’equip terminal de l’usuari des d’un equip o domini que no és gestionat per l’editor, sinó per una altra entitat que tracta les dades obtingudes a través de cookies.

A més, les cookies poden ser de sessió o persistents. Els primers són un tipus de cookies dissenyades per recopilar i emmagatzemar dades mentre l’usuari accedeix a un lloc web. Les cookies persistents són un tipus de cookies que fa que les dades romanin emmagatzemades en el terminal i puguin ser accedides i tractades durant un període definit pel responsable de la cookie, que pot anar des d’uns minuts fins a diversos anys.

Qui és el responsable del tractament de les cookies en aquest lloc web?

El titular del lloc web i responsable del tractament de les cookies utilitzades en aquest document, així com les seves dades de contacte, són accessibles en l’Avís Legal d’aquesta pàgina. També hi pot haver cookies de tercers diferents del titular d’aquest lloc web, tal com s’explica a continuació.

Per a què s’utilitzen les cookies utilitzades per aquest lloc web i per a què s’utilitzen?

Aquest lloc web utilitza cookies pròpies, que tenen com a objectiu registrar les preferències de l’Usuari respecte a les cookies. (cookielawinfo-checkbox)

Aquest lloc web utilitza les següents cookies de tercers:

Les aplicacions utilitzades per aquests tercers són les següents:

A més, aquestes empreses poden utilitzar les dades que obtenen per millorar els seus propis serveis i per prestar serveis a altres empreses. Podeu fer clic a l’enllaç inclòs en cada cas per obtenir més informació sobre aquestes aplicacions.

Quant de temps s’emmagatzemen les cookies?

48 hores

Quina és la legitimació per a l’ús de cookies?

En el cas de cookies tècniques, és a dir, aquelles que siguin imprescindibles per navegar per aquest lloc web i rebre el servei ofert a través d’ella, la base legal del seu ús és el contracte pel qual decideix utilitzar aquest lloc web i utilitzar els seus serveis.

La base legal per a l’ús d’altres cookies és el consentiment de l’usuari, que se sol·licita en el moment d’accedir a aquest lloc web, podent revocar-la en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà la possibilitat de navegar per aquest lloc web i utilitzar els seus serveis, però el tractament de dades dut a terme prèviament no perdrà la seva legalitat a causa del fet que el consentiment ha estat revocat.

Quins destinataris seran informats o l’accés a les cookies?

Quan hi hagi cookies de tercers, tal com s’ha indicat anteriorment, aquests tercers podran accedir a les cookies i utilitzar-les tal com s’ha descrit anteriorment.

Quins són els seus drets en relació amb l’ús de cookies en aquest lloc web?

D’acord amb la normativa vigent, qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si s’estan tractament o no dades personals relatives a les seves dades. Així mateix, en les condicions legalment facilitades, les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides. En el cas de cookies aquests drets podran ser exercitats subjectes a limitacions derivades de la naturalesa d’aquests fitxers.

En les condicions previstes en el Reglament General de Protecció de Dades, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o de la seva portabilitat, en aquest cas només les conservarem per a l’exercici o defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. Si ha donat el seu consentiment per a qualsevol finalitat específica, té dret a retirar-lo en qualsevol moment, sense afectar la licitud del tractament en funció del consentiment previ a la seva retirada. En aquests casos deixarem de processar les dades o, si escau, deixarem de fer-ho amb aquesta finalitat en particular, excepte per motius legítims, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan no ha obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (dades de contacte accessibles a www.aepd.es), o una altra autoritat de supervisió competent. També podeu obtenir més informació sobre els vostres drets tractant-vos de posar-vos en contacte amb aquestes agències.

Com puc gestionar les cookies?

Pot permetre, bloquejar o eliminar les cookies instal·lades en el seu equip a través del botó “COOKIES OPTIONS”, que apareix en accedir a aquest lloc web, així com mitjançant la configuració de les opcions del seu navegador. Pot trobar informació sobre com fer-ho, en relació amb els navegadors més comuns, en els següents enllaços: